Europos Tarybos komisija kovai su rasizmu skelbia naująją ataskaitą apie Lietuvą

 


 

 ECRI-NEWS/

E-NEWS de l'ECRI/

 

 

Europos Tarybos komisija kovai su rasizmu skelbia naująją ataskaitą apie Lietuvą

 

Strasbūras, 13.09.2011 - Šiandien Europos komisija kovai su rasizmu ir netolerancija (ECRI) paskelbė ketvirtąją savo ataskaitą apie Lietuvą. ECRI vadovas Nils Muiznieks pasakė, kad, nors yra teigiamų pokyčių, kai kurie klausimai, tokie kaip Tautinių mažumų įstatymo nebuvimas bei Romų padėtis,  vis dar kelia susirūpinimą.

 

2009 m.  buvo pakeistas Baudžiamasis Kodeksas siekiant veiksmingiau kovoti su rasizmu. Lygių galimybių įstatymas dabar numato apsaugą nuo diskriminacijos nacionalinės kilmės ir kalbos pagrindais, taip pat reglamentuoja įrodinėjimo naštos pasidalijimą. Vilniaus regione buvo įdarbinti pedagogai, kurie padeda Romų vaikams. Prieglobsčio prašytojai, kurie neteisėtai atvyko į Lietuvą ar per ilgai liko šalyje, jau nėra sulaikomi. Valstybės sienos apsaugos tarnyba bendradarbiauja su Jungtinių Tautų vyriausiuoju pabėgėlių komisaru (JTVPK) bei Raudonojo kryžiaus organizacija organizuodama valstybės sienos apsaugos pareigūnų mokymus, nuolatinius teisininkų apsilankymus pasienio bei priėmimo punktuose bei informacijos apie prieglobstį teikimą.

 

Tačiau daug diskriminacijos bei neapykantos kurstymo atvejų vis dar nesulaukia bausmės. NVO praktiškai beveik negali atstovauti diskriminacijos aukų teismuose. Žymūs politikos veikėjai savo pasisakymais neišreiškė jautrumo dėl poreikio kovoti su rasizmu bei netolerancija. Prastai koordinuojamos skirtingos mažumų/ kovos su diskriminacija ir Romų integracijos programos. Romų integracijos programomis pasiekta mažai apčiuopiamų rezultatų. Naujai įstiegtame Tautinių mažumų reikalų skyriuje trūksta darbuotojų, o jo biudžetas buvo stipriai sumažintas. Asmenims, kuriems yra suteikiama laikinoji apsauga, nėra suteikiama teisė į socialinę paramą, išskyrus pirmaisiais jų priėmimo centre buvimo metais. Šie asmenys gali kreiptis tik būtinosios medicinos pagalbos, išskyrus tam tikras kategorijas, reglamentuojamas įstatymo.

 

Šioje ataskaitoje ECRI pateikė rekomendacijas Lietuvos valdžios institucijoms. Trims iš pateiktų rekomendacijų įgyvendinimui reikia teikti pirmenybę. Šių trijų rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną ECRI atliks per dvejus metus:

 

.       Įsteigti tarpinstitucinę organizaciją Romų integracijos programoms koordinuoti.

.       Tęsti policijos pareigūnų, teisininkų, teisėjų ir prokurorų mokymus apie nuostatų prieš rasizmą, rasinę diskriminaciją įgyvendinimą.

.       Nedelsiant priimti įstatymo projektą, kuris reglamentų, kad socialinė parama būtų teikiama ir asmenims, kuriems yra suteikta laikinoji apsauga. Įtraukti nuostatą, kuria sveikatos paslaugų finansavimas būtų garantuojamas visiems asmenims, kuriems yra suteikta laikinoji apsauga.

 

Šią ataskaitą, o taip pat ir valdžios institucijų pastebėjimus, rasite čia. Ji buvo parengta po ECRI  apsilankymo Lietuvoje 2010 m. lapkričio mėn. [Pranešimas spaudai - 30.11.2010] bei joje yra atsižvelgiama į pokyčius, įvykusius iki 2011 m. kovo 25 d.

 

ECRI yra Europos Tarybos žmogaus teisių stebėsenos institucija, kurią sudaro nepriklausomi ekspertai, kurie stebi problemas, susijusias su rasizmu ir diskriminacija etninės kilmės, odos spalvos, pilietybės, religijos ar kalbos pagrindais, taip pat ksenofobijos, antisemitizmo ir netolerancijos atvejus. Jie rengia ataskaitas bei rekomendacijas šalims narėms. 

 

REPORT

 

Daugiau informacijos rasite ECRI interneto puslapyje:www.coe.int/ecri  

 

Kontaktinis asmuo spaudai: Lubomir Majercik, Tel: +33 (0)3 90 21 56 71, lubomir.majercik@coe.int