2021-04-08 Ištyrė, kas sumažintų neapykantos kalbos srautą tautinių mažumų atžvilgiu

Neapykantos kalbos kiekį tautinių mažumų atžvilgiu sumažintų žiniasklaidoje ir viešojoje erdvėje vartojamos kalbos higiena, teigia 850 žiniasklaidos kanalų nuo 2019 metų pradžios iki dabar išnagrinėję žiniasklaidos analizės bendrovės „Mediaskopas“ ekspertai.

2021-03-12 Europos Sajungos Tarybos Rekomendacija 2021 m. kovo 12 d. dėl romų lygybės, įtraukties ir dalyvavimo 2/2

Kai kurie ES romų tautybės piliečiai, kurie įsikuria ne savo kilmės valstybėje narėje arba tokioje valstybėje narėje būna laikinai, be kita ko, siekdami pasinaudoti sezoninio ar trumpalaikio darbo galimybėmis, atsiduria pažeidžiamoje padėtyje. Kai aktualu, valstybės narės turėtų skatinti nustatyti tinkamas tarpvalstybinio bendradarbiavimo nacionaliniu, regioniniu ar vietos lygmeniu formas, įskaitant dvišalius ar daugiašalius projektus ir susitarimus, ir skatinti aktyviai juose dalyvauti, tuo pačiu laikantis Sąjungos teisinės sistemos ir galiojančių nacionalinės teisės aktų. Tai galėtų apimti, pavyzdžiui, bendradarbiavimą klausimais, susijusiais su romų tautybės vaikų galimybėmis gauti išsilavinimą, vaikų mokymosi patirtimi ir rezultatais, taip pat poreikiais ir iššūkiais savivaldybių lygmeniu. Šis bendradarbiavimas turėtų apimti pačių romų dalyvavimą. 

2021-03-12 Europos Sajungos Tarybos Rekomendacija 2021 m. kovo 12 d. dėl romų lygybės, įtraukties ir dalyvavimo 1/2

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA, atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 292 straipsnį kartu su 19 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą, kadangi:

2021-03-10 Lietuvos Nepriklausomybės siekėme visi kartu

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės kviečia prisiminti visų – lietuvių, lenkų, rusų, ukrainiečių, baltarusių, estų, latvių, azerbaidžaniečių, armėnų, rumunų, totorių, karaimų, žydų ir kitų tautybių Lietuvos žmonių indėlį kelyje į Nepriklausomybę.

 

 

2021-02-07 Prasideda Lietuvos totorių kultūros ir istorijos metų minėjimo renginiai

Siekiant pažymėti Lietuvos totorių istorijos ir kultūros 700 metų jubiliejų, paminėti bendrą lietuvių ir totorių kovą su Kryžiuočių ordinu, skatinti Lietuvos visuomenę domėtis valstybės praeitimi, jos istorija ir kultūra, Seimas yra paskelbęs 2021 metus Lietuvos totorių istorijos ir kultūros metais. Metų minėjimo planas buvo patvirtintas Vyriausybės nutarimu.