Tautinių mažumų departamente – susitikimas dėl tautybės pabrėžimo negatyviame kontekste

Kovo 27 dieną Tautinių mažumų departamente prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, įvyko susitikimas, skirtas aptarti priemonėms, kurios galėtų padėti išvengti tautybės pabrėžimo negatyviame viešajame kontekste. Posėdyje dalyvavę Žurnalistų etikos inspektorė, Romų visuomenės centro direktorė, Tautinių bendrijų tarybos pirmininkė, Romų bendruomenės, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos, Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų instituto atstovai ir Tautinių mažumų departamento direktorė bei specialistai aptarė pastaruoju metu visuomenėje kilusią įtampą romų tautybės asmenų atžvilgiu. Svarstyti galimi bendri suinteresuotų institucijų ir tautinių bendruomenių veiksmai, siekiant išvengti neigiamo tautinių mažumų įvaizdžio formavimo viešojoje erdvėje.

Pažymėtina, kad įstatymo ribos, pastarųjų įvykių metu viešinant galimai nusikaltimą padariusių asmenų tautybę nebuvo peržengtos, tačiau reikėtų kalbėti apie tai, koks visuomenės interesas buvo tenkinamas, pateikiant tokią informaciją ir kokią vertę tai kuria? Nuolatinis tautybės akcentavimas neigiamame kontekste skatina tautinių bendruomenių stigmatizavimą – tam tikros tautybės siejamos su tam tikromis problemomis. Ilgainiui tai gali sukurti tautinį ir etninį profiliavimą šalyje, kuris, kaip perspėjama Jungtinių Tautų specialiojo pranešėjo rasizmo klausimais Mutuma Ruteere 2015 m. pranešime, yra diskriminacinė, mažumų kolektyvus stigmatizuojanti, per šių grupių pasitikėjimą policijos pajėgomis kertanti ir visiškai nusikalstamumui kelio neužkertanti praktika.

Susitikimo dalyviai sutarė, kad būtinas nuolatinis dialogas su visuomene, žiniasklaidos priemonėmis, tikslinių grupių švietimas ir skatinimas atsakingai teikti informaciją, galinčią sukelti tautines įtampas.

 

Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Tautinių mažumų politikos analizės ir informacijos skyrius, tel. (8 5) 219 4837; 8 672 62 420, informacija@tmde.lt